Stanovy občanského sdružení - chlamydiezs_cz

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

O nás


Stanovy Chlamydie z.s.

Článek 1
Název
Název spolku: Chlamydie z.s. ( dále jen ,, spolek“ nebo ,, Chlamydie z.s.“ )

Článek 2 
Sídlo, IČO
Sídlo Chlamydie z.s.: Sokolovská 1135, Ostrava- Poruba, 708 00
IČO: 22680837

Článek 3 
Cíl a předmět činnosti spolku
1/Základním posláním a cílem spolku je zajišťování pomoci lidem postiženým chlamydiovou infekcí. 
2/Spolek proto iniciuje provádění odborných výzkumných studií objektivizace vlivu chlamydií na vzniku široké škály onemocnění- státními zdravotními orgány, výzkumnými a klinickými subjekty. Členové spolku se dle potřeby a svých schopností aktivně účastní této studie a to po dohodě se zastřešujícím subjektem této studie. 
3/Pro dosažení cíle bude spolek spolupracovat se zdravotnickými i výzkumnými subjekty při hledání objektivních metod diagnostiky akutních i latentních chlamydiových infekcí, optimálních léčebných postupů u postižených osob i celých rodin a jejich zavádění do nejširší praxe. 
4/Spolek bude prosazovat systematickou a komplexní péči o pacienty s akutním, ale zejména chronickým stádiem chlamydiové infekce, a z tohoto důvodu bude iniciovat vznik specializovaných center léčby, která budou stanovovat a využívat nejnovější trendy ve vývoji studií a léčby chlamydiových infekcí. Rovněž bude iniciovat příslušné výzkumné subjekty ke hledání nových účinných metod léčby. 5/Dalším cílem spolku je zastupování postižených lidí ve styku s tuzemskými i zahraničními subjekty jako jejich reprezentant. 
6/Spolek organizuje výchovně vzdělávací aktivity a zajišťuje realizaci projektů na podporu lidí postižených chlamydiovou infekcí. Z toho důvodů bude spolupracovat s dalšími subjekty, které s naplněním cíle souvisejí, zejména pak bude: -spolupracovat se všemi lékaři a jejich odbornými společnostmi, se státními i soukromými zdravotnickými subjekty, jakož i s odborníky z dalších vědních a společenských oborů (např. lék. fakultami a odbornými klinikami, diagnostickými laboratořemi, farmaceutickými firmami, výzkumnými ústavy, výrobci diagnostických přípravků, atd.). -spolupracovat dále se státními i nestátními institucemi a organizacemi, s politickými stranami i nepolitickými hnutími, se státními orgány a organizacemi (ministerstvy, hlavním hygienikem ČR, Státním zdravotním ústavem, NRL, parlamentem, vládou atd.), s občany i s právnickými osobami v ČR i v zahraničí, se společenskými a zájmovými organizacemi -spolupracovat s organizacemi zdravotně hendikepovaných -seznamovat veřejnost s problematikou chlamydiových infekcí, napomáhat svými aktivitami prevenci vzniku těchto onemocnění a jejich přechodu do chronických stadií. Bude se snažit nabízet pomoc postiženým lidem v oblasti odborných informací v problematice chronických chlamydiových infekcí, v možnostech podpůrné i cílené léčby
7/Veškerá činnost je otevřená všem, kteří v souladu s jejím posláním činnost spolku potřebují či podporují.
8/Zajišťuje a spravuje prostředky určené pro vlastní činnost spolku a nakládá s nimi v souladu s cílem a zaměřením spolku.
9/Při výkonu svých činností postupuje spolek vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a těmito stanovami.

Článek 4 
Vznik a zánik členství
1/Členem spolku se může stát fyzická i právnická osoba, na základě schválené přihlášky členem představenstva, a to až po zaplacení příspěvků, pokud jsou stanoveny. Podepsaná přihláška musí být doručená na adresu sídla spolku, případně elektronickou adresu spolku. Podpisem přihlášky se člen zavazuje dodržovat stanovy a vnitřní předpisy spolku.
2/Členství ve spolku není na překážku členství v jiných spolcích a právnických osobách, jejichž činnost není v rozporu s posláním spolku. 3/Členství může být aktivní, přidružené a čestné.
4/Pokud je usnesením představenstva a členské schůze stanoven vstupní příspěvek a členský příspěvek, vzniká aktivní členství žadatele až jejich zaplacením. Dokladem aktivního členství je členský průkaz, který vydává spolek.
5/Aktivním členem, který má právo hlasovat a být volen na členské schůzi spolku může být osoba, která dosáhla věku 18 let a je plně způsobilá k právním úkonům. Přidruženým členem může být kterákoliv osoba, která sympatizuje nebo se ztotožňuje s cíli spolku, avšak nechce být aktivním členem, popř. nemá způsobilost být aktivním členem. Čestný člen se stává členem spolku po jeho schválení členskou schůzí a přijetím tohoto členství.
Přidružený a čestný člen je veden rovněž v seznamu členů, nemůže hlasovat a být volen do orgánů podle těchto stanov z výše udaných důvodů, nemá povinnost hradit členské ani vstupní příspěvky s výjimkou případu, kdy požádá o vydání členského průkazu. Pak hradí jen náklady ve výši vstupního příspěvku. 
6/Spolek může vést seznam členů spolku, seznam není zpřístupněn veřejnosti. Spolek dbá na ochranu osobních údajů. Každý člen obdrží na svou žádost od spolku na své náklady potvrzení o výpisu ze seznamu. Místo zemřelého člena může o potvrzení požádat jeho manžel, dítě nebo rodič, a není-li žádný z nich, může o vydání potvrzení žádat jiná osoba blízká nebo dědic, prokáží-li zájem hodný právní ochrany. 
7/Členství zaniká: 
a) vystoupením člena, a to dnem doručení jeho písemného sdělení představenstvu 
b) vyloučením člena rozhodnutím představenstva spolku v případě, byl-li rozhodnutím členské schůze stanoven roční členský příspěvek a člen tento příspěvek neuhradí do dvou let
c) pro neplnění základních povinností člena spolku daných stanovami, jestliže člen poškozuje svým jednání dobré jméno spolku, popřípadě jestliže se vůči spolku nebo jeho členům chová v rozporu s dobrými mravy- o vyloučení člena v tomto případě rozhoduje na návrh představenstva členská schůze a členství zaniká dnem přijetí rozhodnutí členskou schůzí
d) dnem úmrtí fyzické osoby, popř. zániku právnické osoby v souladu s obecně závaznými právními předpisy
e) zánikem spolku 
8/Právnická osoba je v orgánech spolku zastupována statutárním orgánem nebo jím písemně pověřenou osobou.

Článek 5 
Práva a povinnosti členů
1/Členové mají právo a povinnost podílet se na dosažení cílů a na činnostech spolku v rozsahu stanoveném stanovami. 
2/Členové mají právo účastnit se jednání členské schůze.
3/Členové mají právo předkládat vlastní návrhy aktivit, vhodných k činnosti spolku. 
4/Členové jsou povinni zdržet se jakéhokoli jednání, jež by bylo v rozporu s cíli spolku, nebo by mohlo poškodit jméno nebo pověst spolku. 
5/Členové jsou povinni dodržovat stanovy, vnitřní jednací a organizační řády spolku, které byly přijaty v souladu s těmito stanovami. 
6/Členové mají dále právo: - být informován o akcích spolku -využívat služeb poskytovaných spolkem - podílet se na ochraně zájmů zdravotně postižených s chlamydiovou infekcí v souladu
s posláním spolku 
7/Členové mohou být rozhodnutím členské schůze oceněni za mimořádné plnění úkolů pro spolek či za jinou prospěšnou činnost vykonanou pro spolek. 
8/Aktivní člen má právo volit a být volen do orgánů spolku, je povinen platit příspěvky ve stanovených termínech, pokud byly stanoveny v souladu s těmito stanovami, dále ohledně členství viz. výše článek 4. 
9/Při písemném pověření členem představenstva je člen spolku v rámci zajištění konkrétního cíle oprávněn jednat jménem spolku v rozsahu pověření.
10/Člen má právo ve stanovené lhůtě nechat soudem přezkoumat rozhodnutí spolku o svém vyloučení. Má právo ve stanovené lhůtě navrhnout soudu, aby vyslovil neplatnost rozhodnutí orgánu spolku pro rozpor se zákonem nebo se stanovami, nedovolá-li se neplatnosti u orgánů spolku.

Článek 6 
Orgány spolku
Orgány spolku jsou: 
• Nejvyšší orgán - členská schůze 
• Statutární orgán - představenstvo

Článek 7 
Členská schůze
1/Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku 
2/Do výlučné působnosti členské schůze patří: 
a) změna stanov spolku
b) volba a odvolávání členů představenstva a dále volba a odvolání členů do dalších orgánů spolku, pokud budou tyto ustaveny 
c) schvalování výroční zprávy, zprávy o hospodaření, účetní uzávěrky
d) schvalování revizní zprávy (pokud bude ustanovena revizní komise) 
e) schvalování plánu činnosti spolku včetně finančního plánu (návrhu rozpočtu)
f) rozhodování o členských příspěvcích a jejich výši
g) rozhodovat o vyloučení člena spolku dle čl. 4, bodu7, písm. c) těchto stanov 
h) rozhodovat o změně organizačního a jednacího řádu, o zániku spolku 
i) rozhodovat o dalších otázkách, jejichž rozhodnutí si vyhradilo a nebo, jde-li o záležitosti zásadního významu a o jejichž schválení požádá představenstvo
3/Řádné jednání členské schůze svolává představenstvo nejméně jednou do roka. Pozvánka na členskou schůzi musí obsahovat program jednání, datum, hodinu a místo jednání. Musí být prokazatelně vypsána na webových stránkách spolku či odeslána: za odeslání pozvánky se považuje vedle doručení poštou, rovněž její zaslání e-mailem, faxem, zprávou na kontaktní údaj člena, který člen sdělí představenstvu jako svou doručovací adresu. 
4/Pozvánka má být vypsána či odeslána členům spolku nejméně 14 dnů přede dnem jednání. 
5/Představenstvo je povinno svolat členskou schůzi vždy, požádá-li o jeho svolání alespoň 2/3 aktivních členů.
6/Členská schůze se může konat v kterémkoliv městě ČR. 
7/Členská schůze je usnášení schopná při účasti tří aktivních členů. Každý aktivní člen má na schůzi jeden hlas. Člen může pověřit hlasováním za sebe i jinou osobu, a to na základě plné moci. Účastnit hlasování se nemůže člen, který je v prodlení s placením členských příspěvků, jsou-li stanoveny.
8/Pokud členská schůze není usnášení schopná do jedné hodiny po začátku, koná se pak náhradní členská schůze, kterou představenstvo svolá do 3 měsíců; náhradní schůze pak je usnášení schopná při minimální účasti tří aktivních členů. 
9/Členská schůze se může konat v budoucnu dle rozhodnutí představenstva a členské schůze i formou jednání prostřednictvím dálkových komunikačních technologií, např. telekonferencí a jiných zařízení, která zaručí identifikaci člena, jeho aktivní účast na jednání a průkazné hlasování. 
10/Kterýkoliv člen může navrhnout, aby členská schůze změnila či doplnila program jednání mimo či nad rámec programu uvedeného v pozvánce. Návrh na změnu či doplnění programu jednání však musí předložit představenstvu alespoň 10 dnů přede dnem jednání. Takovýto návrh je pak automaticky zařazen na program jednání. Se změnou či doplněním programu jednání členské schůze navržených ve lhůtě či učiněné v průběhu členské schůze musí souhlasit nadpoloviční většina hlasujících členů. 
11/Jednání členské schůze vede předseda nebo jiný předsedou či představenstvem pověřený člen představenstva. 
12/Z jednání se pořizuje zápis, který podepisuje předseda nebo některý místopředseda spolku, a lze připojit i podpis jiného člena spolku. Zápis bude zveřejněn na webových stránkách spolku, může být zaslán i na e-mailové adresy členů. Je-li na žádost člena, nebo rozhodnutím členské schůze zápis zasílán poštou, hradí náklady s tím spojené samotni členové spolku. 
13/Rozhodnutí členské schůze je přijato, hlasovala-li pro něj nadpoloviční většina přítomných aktivních členů.
14/K výkonu kterékoli své pravomoci, s výjimkou případů uvedených v bodě 2, písm. a), b), h) může členská schůze pověřit představenstvo. Toto pověření může kdykoli odvolat. 15/Svolavatel členské schůze ji může odvolat či odložit ze závažných důvodů 3 dny předem, a to technicky stejným způsobem jako ji svolával- a to bez náhrady účelně vynaložených nákladů členům, kteří se dostavili.

Článek 8 
Představenstvo
1/Představenstvo je statutárním orgánem spolku. Koordinuje činnost spolku mezi členskými schůzemi a zastupuje spolek navenek. Při výkonu své činnosti postupuje v souladu s cíli danými stanovami, anebo v otázkách zásadního významu, o kterých bylo rozhodnuto členskou schůzí, podle tohoto rozhodnutí. 
2/Představenstvo má nejméně tři, nejvíce však pět členů v lichém počtu, kteří jsou voleni a odvoláváni členskou schůzí. V čele má předsedu a dva místopředsedy. Členem představenstva může být aktivní člen spolku, funkční období je pětileté. 
3/Pokud klesne počet členů představenstva pod tři, je předseda povinen do tří měsíců ode dne, kdy tuto skutečnost zjistí, svolat shromáždění členů; v programu jednání pak musí být i nová volba. 
4/Člen představenstva vykonává svou funkci až do doby zvolení nového člena, ledaže jeho funkce zanikla odstoupením, odvoláním nebo zánikem členství ve spolku. 
5/Členové představenstva mohou ze své funkce odstoupit. Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno k rukám předsedy spolku anebo jiného z dvou členů představenstva. Výkon jejich funkce končí dnem doručení oznámení o odstoupení. 
6/Představenstvo volí ze svých členů předsedu představenstva. Vedle předsedy zvolí jednoho až dva místopředsedy. Členové představenstva jsou pověřeni pravomocemi dle těchto stanov. 7/Předseda představenstva může jednat v dobrém zájmu spolku i samostatně a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. Pokud nemůže jednat předseda, mohou jej zastupovat stejným způsobem prvý či druhý místopředseda. Jiní členové představenstva mohou jednat za spolek samostatně pouze tehdy, nemůže-li jednat předseda či místopředseda, a to na základě písemného zmocnění.
8/Jsou-li zvoleni dva místopředsedové spolku, určí představenstvo pořadí, v jakém budou zastupovat předsedu. 
9/Jednání představenstva svolává předseda nebo členové představenstva. Program jednání určuje svolavatel. Na žádost kteréhokoliv člena představenstva je projednána určitá otázka. Pozvánka na jednání musí být písemná, musí obsahovat přesnou specifikaci a musí být prokazatelně odeslána (poštou, e-mailem, faxem atd.) na kontaktní údaj. Zaslána je členům představenstva nejméně 21 dnů přede dnem jednání, jinak nemůže přijmout platné rozhodnutí, ledaže se všichni členové představenstva dohodnou jinak. Představenstvo je usnášení schopné v počtu 3 lidí. Z jednání se pořizuje zápis, který obsahuje datum, místo, přijaté usnesení, výsledky hlasování, nepřijaté námitky členů, kteří požádali i jejich zapsání. Zápis je zaslán členům představenstva e- mailem. Jednání představenstva může probíhat i per rollam, pomocí nových technologií (např. telekonference) při možnosti identifikace člena. 
10/Představenstvo spolku rozhoduje nadpoloviční většinou členů. Hlasovací právo je rovné. Při rovnosti hlasů rozhoduje pak hlas předsedy. Je-li nepřítomen, rozhoduje hlas 1.místopřed-sedy. Pokud ani ten není přítomen, rozhoduje hlas 2. místopředsedy. 
11/Do působnosti představenstvu přísluší: 
a) vytvářet předpoklady a realizovat stanovené cíle a rozhodnutí přijatých členskou schůzí 
b) zajišťovat materiální, finanční a personální zdroje pro činnost spolku a dosahování jejích cílů 
c) zajišťovat hospodaření spolku dle přijatého rozpočtu 
d) rozhodovat o přijetí za člena- viz. čl. 4, bod 1. 
e) navržení výše příspěvků 
f) rozhodovat ve věcech pracovně- právních vztahů
g) rozhodovat v ostatních věcech uvedených ve stanovách, pokud nejsou vyhrazeny členské schůzi
h) rozhodovat o podobě organizační struktury spolku 
12)K výkonu kterékoli své pravomoci, s výjimkou případu uvedeného v čl.8, v bodě. 6, může představenstvo písemně pověřit předsedu nebo jiného člena představenstva. Pověření lze kdykoliv odvolat. 13/K zajištění administrativních činností spolku a organizace vnitřních záležitostí a provádění cílů spolku může představenstvo přijmout vnitřní jednací a organizační řády spolku. Tyto nesmí být v rozporu se stanovami a obecně závaznými právními předpisy. 
14/Představenstvo je povinno předložit členské schůzi nejméně jednou ročně výroční zprávu, jejíž nedílnou součástí musí být zpráva o finančním hospodaření a účetní uzávěrka.

Článek 9 
Pověření k zastupování spolku
1/ Předseda představenstva může jednat v dobrém zájmu spolku i samostatně a to tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu spolku připojí svůj podpis. Pokud nemůže jednat předseda, mohou jej zastupovat stejným způsobem prvý či druhý místopředseda. Jiní členové představenstva mohou jednat za spolek samostatně pouze tehdy, nemůže-li jednat předseda či místopředseda, a to na základě písemného zmocnění. Zastupující však vždy jednají způsobem uvedeným v čl. 8, bod 7. 
2/Spolek může samostatně zastupovat i jiný člen spolku - a to na základě písemného pověření členem představenstva.
3/Při zastupování spolku nesmí nikdo překročit své pověření a jednat proti zájmům spolku, jinak na sebe přebírá plnou zodpovědnost za vzniklé škody. Pověření končí ztrátou funkce, uplynutím lhůty nebo účelu, pro který bylo vystaveno. Udělení plné moci musí být písemné a musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za spolek.

Článek 10 
Revizní komise, rozhodčí komise
Nejsou dle těchto stanov zřízeny.

Článek 11
Pobočný spolek
Chlamydie z.s. nezakládá dle těchto stanov pobočné spolky.

Článek 12 
Finanční hospodaření spolku
1/Finanční hospodaření se řídí rozpočtem schváleným na jednání členské schůze spolku pro příslušný kalendářní rok. Podrobněji může upravit hospodaření vnitřní předpis schválený členskou schůzí. Spolek není výdělečně činný, ale může ke splnění cíle zabezpečovat potřebné finanční prostředky svou činností.
2/Spolek má právo nabývat movitý a nemovitý majetek. 
3/O použití finančních prostředků rozhoduje: - do výše 20 000,-- Kč předseda spolku a to pouze v případě, že se jedná o financování běžné činnosti spolku - výše do 50 000,-- Kč předseda a člen představenstva - výše do 100 000,-- Kč předseda a dva členové představenstva - nad částku 100 000,--Kč představenstvo Nakládání s veškerým majetkem musí být účelné a v souladu se schváleným rozpočtem. Za hospodaření odpovídá předseda a představenstvo, či osoba vedením hospodaření jimi pověřená. Finanční prostředky, kromě provozní hotovosti do 8.000 Kč, jsou vedeny na samostatném účtu spolku. 
4/Příjmy spolku tvoří zejména: 
a) vstupní a členský příspěvek, byly-li stanoveny 
b) příjmy, dobrovolné příspěvky od fyzických i právnických osob z tuzemska i zahraničí 
c) odkazy, sbírky, finanční a věcné dary, dědictví
d) granty, dotace, subvence z veřejných i soukromých zdrojů 
5/Pokud se spolek stane příjemcem účelové dotace, je nakládání s takovýmito prostředky možné jen v rámci a způsobem určeným v příslušných podmínkách pro poskytnutí dotace. Obdobně se postupuje v případě grantů či subvencí. 
6/Finanční prostředky jsou vynakládány co nejúčelněji v zájmu spolku. Pokud budou finanční prostředky záměrně zneužity, pak osoba, která k tomu dala podnět či je sama zneužila, je povinna vzniklou škodu spolku nahradit.
7/Hospodaření pobočných spolků- nejsou zřízeny, viz výše uvedený článek 11 stanov. 
8/Spolek za závazky zodpovídá celým svým majetkem. Jednotliví členové spolku za závazky spolku nezodpovídají, ledaže by sami prokazatelně zpronevěřili, zneužili finanční prostředky a majetek spolku. Pokud se tak stane, takovíto členové se musí osobně vypořádat s takto vzniklými závazky. 
9/Účetním obdobím je kalendářní rok. 
10/Představenstvo je povinno zajistit vedení účetnictví dle platných právních předpisů. Účetní uzávěrku spolu se zprávou o hospodaření předkládá ke schválení členské schůzi. 
11/Spolek vykonává svou činnost především ve prospěch svých členů. Nestanoví-li členská schůze jinak, může spolek vykonávat jednotlivé činnosti i ve prospěch nečlenů spolku, a to zpravidla za úhradu alespoň ve výši nákladů vynaložených na takovou činnost, popř. ve výši, jež členská schůze či v průběhu roku představenstvo stanoví.

Článek 13 
Změny a doplňky
V případě, že členská schůze rozhodne o změnách stanov, je představenstvo spolku povinno zajistit vypracování nově schváleného znění stanov a následně je předložit Ministerstvu spravedlnosti. Přijaté změny nesmí být v rozporu s posláním spolku.

Článek 14 
Zrušení a zánik spolku
1/O zrušení spolku dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem rozhoduje členská schůze hlasováním nadpoloviční většinou hlasů.
2/Jestliže po zrušení spolku nepřechází jmění na právního nástupce, vyžaduje se provedení likvidace. Likvidátora spolku určí představenstvo. Likvidační zůstatek bude převeden na jinou právnickou osobu s obdobnými cíli činnosti- představenstvo má právo rozhodnout na kterou. 
3/Ustanovení zákona o dalších způsobech zániku spolku a likvidace nejsou tímto dotčena.

Článek 15
Závěrečná ustanovení
1/Tyto stanovy byly schváleny a přijaty členskou schůzí v Olomouci dne 26.4.2015 a budou doručeny Krajskému soudu v Ostravě.
2/Nabytím účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti předchozí stanovy. Stanovy budou uloženy v sídle spolku.
3/ Zapsaný spolek Chlamydie z.s. je pokračovatelem občanského sdružení Chlamydie o.s. IČO: 22680837, registrovaného dne 4.3.2008 Ministerstvem vnitra.
4/Zápis o řádné volbě s uvedením identifikačních údajů na členské schůzi zvolených osob dne 26.4.2015 je uložen v sídle spolku a bude přiložen k zápisu rejstříkovému soudu.

V Olomouci dne 26.4.2015 Za správnost: MUDr. Polcarová Drahomíra, předseda Chlamydie z.s.Zapsaný spolek  Chlamydie z.s.  je pokračovatelem občanského sdružení Chlamydie o.s.  IČO: 22680837,  registrovaného dne  4. 3. 2008 Ministerstvem vnitra. Změna proběhla dle zákona, viz: http://www.uplnezneni.cz/clanky/novy-obcansky-zakonik/  či http://www.czechlegislation.com/89-2012-sb. Staré stanovy Chlamydie o.s. jsou ke stažení zde.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky